• پشتیبانی
  • 02188663515
ویلیام گلسر واقعیت درمانی را در دهه 70 میلادی به عنوان درمانی نوین معرفی کرد، ولی از دهه 70 میلادی تا به امروز همه چیز تغییر کرده است. به همین دلیل بسیار مهم است به عنوان کاربرد امروزین واقعیت درمانی با واقعیت درمانی نوین آشنا شویم.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/edu/50/واقعیت_درمانی_نوین
از آنجا که واقعیت درمانی به نوعی در طبقه درمان‌های شناختی قرار می‌گیرد، فرایند پرسشگری نقش بسیار مهمی در این نوع درمان دارد، چرا که پرسش‌گری یکی از مهم‌ترین ابزارهای تغییر شناخت است.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/edu/48/پرسش_گری_در_واقعیت_درمانی
http://www.thebetterchoice.ir/fa/edu/47/کاربرگ__پرسش_های_واقعیت_درمانی
واقعیت درمانی به عنوان مدلی در روان‌درمانی دارای خصوصیات ویژه‌ای است که آن را از دیگر رویکرد‌های درمانی متمایز می‌سازد آشنایی با این ویژگی‌های خاص کمک می‌کند تا برداشتی دقیق از این شیوه درمان داشته باشیم.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/edu/46/ویژگی_خاص_واقعیت_درمانی
چارت واقعیت درمانی نیز مانند چارت تئوری انتخاب، نقشه راه و ابزاری مهم برای داشتن درکی درست از واقعیت درمانی به حساب می‌آید.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/edu/45/چارت_واقعیت_درمانی
واقعیت درمانی به عنوان کاربست تئوری انتخاب در اتاق درمان، از مهم‌ترین کاربست‌های این تئوری است، که در این قسمت مقدمات آشنایی با آن را خواهیم دید.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/edu/44/ورود_به_واقعیت_درمانی
داستان مهندس شیمی‌ای که روانشناس و در نهایت روان‌پزشک شد تا با نگاهی تیزبینانه و خلاقانه از دل ناکارآمدی روان‌درمانی‌های عصر خود (از نظر خودش) تئوری و مدل درمانی‌ای کارآمد به وجود آورد.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/edu/5/تولد_واقعیت_درمانی_-_بخش_دوم
داستان مهندس شیمی‌ای که روانشناس و در نهایت روان‌پزشک شد تا با نگاهی تیزبینانه و خلاقانه از دل ناکارآمدی روان‌درمانی‌های عصر خود (از نظر خودش) تئوری و مدل درمانی‌ای کارآمد به وجود آورد.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/edu/3/تولد_واقعیت_درمانی
در این دوره آموزشی افراد با کلیت تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه آشنا می شوند. تقسیم بندی مفاهیم آموزشی به گونه ای انجام شده است که ۴۰ درصد زمان دوره به آموزش تئوری انتخاب، ۴۰ درصد زمان به آموزش واقعیت درمانی و ۲۰ درصد دیگر به آموزش مدیریت راهبرانه اختصاص پیدا کند.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/edu/2/دوره_یک_ت_وری_انتخاب__واقعیت_درمانی__و_مدیریت_راهبرانه
CTRTLM Basic Training در این دوره آموزشی افراد با کلیت تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه آشنا می شوند.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/wdetail/173/دوره____دوره_آموزش_پایه_ت_وری_انتخاب__واقعیت_درمانی_و_مدیریت_راهبرانه
12345678910111213