• پشتیبانی
  • 02188663515
برداشت و فهم رایج از رابطه مدیریت و سرپرستی این است که یک نفر، یعنی رییس بدون آنکه هیچ درون داد یا نظری از کارکنانش بخواهد یا با حداقل نظر خواهی از آنها، به آنها می گوید که از آنها چه می خواهد و انتظار دارد که آنها چه کار کنند.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/ndt/6483/یک_مدیر_راهبر_چگونه_می_اندیشد_