• پشتیبانی
  • 02188663515
CTRTLM Basic Training در این دوره شرکت کنندگان با اصول اولیه تئوری انتخاب آشنا شده و اساس چرایی و چگونگی رفتار آدمی را در میابند.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/wdetail/160/دوره____دوره_آنلاین_آموزش_پایه_ت_وری_انتخاب__واقعیت_درمانی_و_مدیریت_راهبرانه
هدف از طراحی و اجرای این دوره (بخشی از دوره توانمندسازیِ سه سطحی)، فراهم کردن بستری مناسب و مستمر برای کمک کردن به کوچ ها، مشاوران و واقعیت درمانگران برای افزایش مهارتهایشان در کوچینگ و مشاوره مبتنی بر تئوری انتخاب و واقعیت درمانی است.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/wdetail/147/توانمندسازی_مهارت_های_کوچینگ_و_مشاوره__سطح___-_مبتنی_بر_ت_وری_انتخاب
هدف از طراحی و اجرای این دوره (بخشی از دوره توانمندسازیِ سه سطحی)، فراهم کردن بستری مناسب و مستمر برای کمک کردن به کوچ ها، مشاوران و واقعیت درمانگران برای افزایش مهارتهایشان در کوچینگ و مشاوره مبتنی بر تئوری انتخاب و واقعیت درمانی است.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/wdetail/149/توانمندسازی_مهارت_های_کوچینگ_و_مشاوره__سطح___-_مبتنی_بر_ت_وری_انتخاب
CTRTLM Advance Training شرکت کنندگان می آموزند که چگونه با افرادی که در شرایط غیر قابل تغییر قرار گرفته، مصاحبه خود را پیش برده تا به یاد بگیرند که در چنین شرایطی چگونه می توانند دست به بهترین انتخاب بزنند. سپس با یادگیری مفهوم مثلث قربانی کارپمن می آموزند که چطور افراد خود در بوجود آمدن شرایط دست به انتخاب هایی زده اند.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/wdetail/161/دوره____دوره_آنلاین_آموزش_پیشرفته_ت_وری_انتخاب__واقعیت_درمانی_و_مدیریت_راهبرانه
CTRTLM Basic Practicum هر شرکت کننده در این دوره، بصورت مجزا کارهای عملی انجام خواهد داد تا با تکرار و تمرین بیشتر بتواند مفاهیم تئوری آموخته شده در دوره اول را بصورت عملی به کار گیرد.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/wdetail/50/دوره____دوره_آموزش_عملی_پایه_ت_وری_انتخاب__واقعیت_درمانی_و_مدیریت_راهبرانه
CTRTLM Basic Training در این دوره آموزشی افراد با کلیت تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه آشنا می شوند.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/wdetail/136/دوره____دوره_آموزش_پایه_ت_وری_انتخاب__واقعیت_درمانی_و_مدیریت_راهبرانه
هدف از برگزاری این کارگاه کاربردی و عملی، آشنایی مخاطبین با اصول بنیادین گروه و تیم سازی و کار موثر در گروه/تیم است.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/wdetail/139/مبانی_کارگروهی_و_تیمی__سطح___-_دوره_دوم
CTRTLM Advance Practicum در این دوره شرکت کنندگان با اصول اولیه تئوری انتخاب آشنا شده و اساس چرایی و چگونگی رفتار آدمی را در میابند.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/wdetail/67/دوره____دوره_آموزش_عملی_پیشرفته_ت_وری_انتخاب__واقعیت_درمانی_و_مدیریت_راهبرانه
CTRTLM Basic Practicum هر شرکت کننده در این دوره، بصورت مجزا کارهای عملی انجام خواهد داد تا با تکرار و تمرین بیشتر بتواند مفاهیم تئوری آموخته شده در دوره اول را بصورت عملی به کار گیرد.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/wdetail/137/دوره____دوره_آموزش_عملی_پایه_ت_وری_انتخاب__واقعیت_درمانی_و_مدیریت_راهبرانه
CTRTLM Basic Practicum هر شرکت کننده در این دوره، بصورت مجزا کارهای عملی انجام خواهد داد تا با تکرار و تمرین بیشتر بتواند مفاهیم تئوری آموخته شده در دوره اول را بصورت عملی به کار گیرد.
http://www.thebetterchoice.ir/fa/wdetail/163/دوره____دوره_آموزش_عملی_پایه_ت_وری_انتخاب__واقعیت_درمانی_و_مدیریت_راهبرانه
123456789101112