• پشتیبانی
  • 02188663515
راندن در جاده زندگی
راندن در جاده زندگی

خلاصه کتاب

به واسطه این کتاب می‌آموزیم که: 
  • به انتخاب‌هایمان اهمیت دهیم.
  • انتخاب‌های خوبى داشته باشیم.
  • و ما مسئول تمام اقداماتی هستیم که در زندگی انتخاب می‌کنیم. 
زندگى مانند یك ماشین است كه در جاده‌اى كه آنرا می‌رانید؛ پس باید از موتور و چهار چرخ آن كه رفتارهاى فرد است به خوبی مراقبت کرد و طوری رانندگی کرد که به انتهای جاده رسید. 
 
هر فردی پنج نیاز بنیادین دارد:
  • عشق و احساس تعلق خاطر:  مانند روابط با دیگران و ... 
  • قدرت: رانندگى كردن و ...
  • آزادى: تصمیم گیرى در زندگى شخصى و ... 
  • تفریح: رستوران رفتن با دوستان و ... 
  • بقا: سلامتى، امنیت، پول و ... 
تمام این نیازها مانند سایر صفات ناشى از ژن‌هاى ما بوده و از بدو تولد همراه ما هستند. اما آنچه مهم است شیوه انتخاب‌های ما برای برآورده سازی این نیازهاست. هر چه بیشتر نیازها برآورده شود افراد زندگی شادتری خواهند داشت. 
13,000 تومان
بازل گافنی و همکاران
مترجم:
مهدی مناف زاده و مهدی حاج اسماعیلی
ناشر:
سخنوران
سال:
۱۳۹۷
تعداد صفحات:
۱۱۰